Kapcsolat
Lépj kapcsolatba velünk!

Sárkánykuckó

1092 Budapest, Ráday utca 18.

  • 18-as kapucsengő
  • 2. emelet, a függőfolyosón
  • Mindig szükséges bejelentkezés!

Telefon

20  422 5416

  • telefon
  • viber
  • whatsapp

E-mail

fehervarib@gmail.com

Instagram

Hamarosan...

DeviantArt

Hamarosan...

Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Fehérvári Balázs e.v., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy vállalkozói tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A vállalkozás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fehervaribalazs.hu honlapon. A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Kérjük, hogy amennyiben kérdése lenne jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, úgy a jelen dokumentumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

A vállalkozás elkötelezett az Ön személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ennek keretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. Az adatkezelő adatai

Vállalkozás neve: Fehérvári Balázs

Vállalkozás székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18.

Vállalkozás adószáma: 63560059-1-43

Telefonszám: 06-20/422-5416

 

Az adatkezelésre jogosult továbbá Fehérvári Elvira, kizárólag mint a web- és facebook-oldalak kezelője (továbbiakban: adatkezelő). Az adatkezelők az üzemeltetői tevékenységük során fokozottan ügyelnek a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

 

3. A vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

Értelmező rendelkezések:

A szabályzatban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes személy, aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy, aki az adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

4. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja, felhasználása és az adatok megőrzési ideje

 

A vállalkozás tevékenységének adatkezelései az adott adattól függően önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak, valamint vannak köztük olyanok, melyek valamely szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatjuk ügyfeleinket.

 

A vállalkozás részére a honlapon, e-mail-ben, facebook oldalakon („Fehérvári Balázs Könyvműhelye”, „Fehérvári Balázs hangmasszőr”, „Fehérvári Balázs hangfürdői”, „Dobfürdő”), illetve internetes piacokon (pl. Meska, Eatsy, stb.) keresztül nyílik lehetőség üzenetet küldeni. Ehhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges.

AdatCélJogalapMegőrzési idő   
NévAz üzenet küldő azonosításaA Felhasználó hozzájárulása   180 nap
E-mail címVálaszlevél címzéséhez – célba juttatásához szükségesA Felhasználó hozzájárulása   180 nap
TelefonszámA kérdés pontosításához illetve megválaszolásához szükséges.   A Felhasználó hozzájárulása   180 nap

 

A megrendeléshez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

AdatCélJogalapMegőrzési idő
Számlázási névA számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelésA Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.A számla kiállításától számított jogszabályban előírt megőrzési időn belül.
Számlázási címA számviteli törvényben foglalt jogi kötelezettségnek való megfelelésA Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.A számla kiállításától számított jogszabályban előírt megőrzési időn belül.
Telefonszám a számlázási ügyekben   A vásárlóval való kapcsolatfelvétel lehetővé tétele számlázási ügyekbenSzerződés teljesítéséhez szükséges.Megrendelés leadásától számított 180 nap

 

A hírlevél szolgáltatásának igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

AdatCélJogalapMegőrzési idő
Név (megszólítás)   A címzett megszólításaA Felhasználó hozzájárulása   A hozzájárulás visszavonásáig   
E-mail címA hírlevél célba juttatásához szükséges   A Felhasználó hozzájárulása   A hozzájárulás visszavonásáig   

 

Hírlevélre feliratkozni a honlapon, a facebook-oldalakon elhelyezett űrlap segítségével, e-mail-ben, „felíratkozó” könyvben lehet. A hírlevélre való feliratkozás minden esetben önkéntes. Minden hírlevélben lehetőséget biztosítunk a leiratkozásra: minden kiküldött hírlevelünk láblécében elhelyezünk egy hivatkozást, melyre kattintva azonnal leiratkozhat a hírlevélről. A hírlevelek várható gyakorisága éves átlagban 15 alkalom.

 

Események, promóciók, hirdetések során megismert személyes adatok

AdatCélJogalapMegőrzési idő
Az adott esemény, promóció, hirdetés során tudomásra jutott adatEsemény, promóció népszerűsítése, szolgáltatások népszerűsítéseA Felhasználó hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig

 

Referenciák feltüntetése és ajánlás kéréskor megismert adatok

AdatCélJogalapMegőrzési idő
Amit az érintett rendelkezésre bocsát (pl. név, fénykép, stb.)A vállalkozás tevékenységének bemutatása, szolgáltatások népszerűsítéseA Felhasználó hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig

 

Egyéb megismert adatok

Amennyiben az Adatkezelők további adatkezelést kívánnak végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

5. Technikai adatok

Az Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

§   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

§   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

§   változatlansága igazolható (adatintegritás);

§   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelők olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelők az adatkezelés során megőrzik a titkosságot:

§   megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

§   a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

§  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

6. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását

- a hírlevelek láblécében található linken,

- vagy az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.),

vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén,

A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

 

7. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Ezen Adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától határozatlan ideig hatályos.

 .